หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา
CONTACT MBAC
เบอร์ติดต่อโดยตรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
  โทรศัพท์ 038-342-111 โทรสาร 038-341888
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  อ.อามรรัตน์ เหลืองอร่าม 081-435-0111
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
  อ.จิราพร นฤดม 081-051-2992
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อ.อนุสรณ์ จิตอารี 082-465-3885
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  อ.สกุลรัตน์ จันทรศร 086-772-9636
เบอร์ติดต่อภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 101  
 ฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา ต่อ 105  
ฝ่ายวิชาการ    
- งานการเรียนการสอน ต่อ 109  
- งานทะเบียน ต่อ106  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ต่อ107  
หน้าแรก | แนะนำวิทยาลัย | หน่วยงานภายใน | บุคลากร | หลักสูตร | ส่งสารถึงผู้อำนวยการ | ติดต่อเรา

COPYRIGHT 2015 (C) Muangchol Business Administration Technological College. ALL RIGHTS RESERVED